MISA Bamboo.NET X1 2019
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường
Banner BambooX1 2019
Các sản phẩm đã ngừng bán và bảo trì
MISA Bamboo.NET X1 2017
MISA Bamboo.NET X1 2017
Bộ cài
MISA Bamboo.NET X1 2015
MISA Bamboo.NET X1 2015
Bộ cài